Predugovorna obavijest

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa trgovačkim društvom CYBERSPACE j.d.o.o., OIB 33245152711, MBS 04581245, Utinjska 43, 10020, Zagreb

e-mail: prodaja@cybershop.hr, u svojstvu prodavatelja.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.cybershop.hr regulirano je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ), Zakona o obveznim odnosima ( NN 35/05 i NN 41/08 ), uzimajući u obzir naročito načela i odredbe Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjene Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Sklapanje ugovora putem ove web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ova predugovorna obavijest  se odnosi na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove predugovorne obavijesti je informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora u kojem su opisana prava potrošača na jednostrani raskid ugovora i način ostvarivanja navedenog prava.


 

Glavna obilježja robe

Kupac se upoznaje sa glavnim obilježjima robe na web stranici www.cybershop.hr Uz sliku robe nalazi se opis glavnih obilježja robe i njezina cijena sa i bez PDV-a. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.


 

Dostava

Troškovi dostave se naplaćuju 10€ za sve kupovine vrijednosti manje od 130€. Dostava se obavlja Hrvatskom poštom, GLS-om ili vlastitom dostavom. Rok isporuke za pojedine proizvode prodavatelj javlja elektroničkom poštom uz slanje ponude, rokovi isporuke prikazani na Internet stranicama su informativni te nisu obvezujući.

Kada trgovac ne isporuči robu u roku od 30 dana, prije nego potrošač može raskinuti ugovor, potrošač treba pozvati CYBERSPACE j.d.o.o. da isporuku izvrši u dodatnom razumnom roku, a ako CYBERSPACE j.d.o.o. isporuku ne izvrši u dodatnom roku potrošač ima pravo na raskid ugovora.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nije na zalihama ili se više ne može naručiti prodavatelj je obavezan kupca obavijestiti pisanim putem a kupac ima pravo odustati od narudžbe ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle prodavatelj će nastojati isporučiti u jednoj pošiljci ali ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.


 

Provjera dostave i odgovornost za štetu

Ukoliko primjetite oštećenje na proizvodu, morate nas odmah obavijestiti pisanim putem i o navedenom morate pisano obavijestii dostavljača. Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Rok za reklamaciju je dva radna dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Prigovori u vezi oštećenja robe u transportu ili oštećene ambalaže podnose se odmah ili najkasnije u roku 24h od primitka robe (ukoliko se oštećenje nije moglo utvrditi do raspakiravanja originalne ambalaže).


 

Plaćanje

Plaćanje je moguće internet bankarstvom ili općom uplatnicom te sustavom PayPal.                                                         

Za plaćanje općom uplatnicom ili Internet bankarstvom na e-mail adresu korištenu prilikom narudžbe šaljemo ponudu s detaljima za plaćanje. Slanje ponude nije automatizirano nego je šaljemo nakon provjere dostupnosti proizvoda što nastojimo učiniti u što kraćem roku.


 

Reklamacije, jamstvo, materijalni nedostatak

U slučaju reklamacije robe zbog materijalnih nedostataka/neispravnosti na robi, robu pošaljite na adresu prodavatelja ili nas kontaktirajte na telefon naveden na početku ove predugovorne obavijesti.


 

Izjava o jamstvu, servisni uvjeti, materijalni nedostaci

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak odnosno zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Potrošač ima pravo pozvati se na materijalni nedostatak na stvari sukladno člancima 400-422 Zakona o obveznim odnosima, te mu je prodavatelj dužan ako se utvrdi postojanje takvog nedostatka prvo pokušati popraviti nedostatak, a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć. Raskid ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod.


 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.  

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Ugovor možete raskinuti na način da ispunite obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošaljete na našu adresu ili elektroničkom poštom. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti tako da kliknete na predugovorna obavijest. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od  kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite na adresu poslovnice www.cybershop.hr , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon proteka roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (posebno, ali ne isključivo, gubitak popratne dokumentacije uz robu, uništenje originalne ambalaže, deklaracija na proizvodu, zaprljanu robu), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kako bi utvrdili prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe možete postupati sa robom i pregledati istu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovaca ( npr. dopušteno je isprobati kako roba radi, ali ne i upotrebljavati/koristiti robu). U periodu u kojem ostvarujete pravo povrata robu morate čuvati sa dužnom pažnjom odnosno morate se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru od 20 do 95 % kupoprodajne cijene, a preostali iznos vratiti ćemo Vama. Prodavatelj samostalno utvrđuje iznos umanjenja vrijednosti robe, a Vama pružamo mogućnost nakon što Vas obavijestimo o iznosu kupoprodajne cijene koji zadržavamo uslijed umanjenja vrijednosti robe zahtjevati da Vam proizvod vratimo nazad uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave. Ukoliko je roba oštećena na način da ju nije moguće vratiti u prvobitno stanje prodavatelj zadržava pravo namiriti se iz kupoprodajne cijene u cijelosti, a Vi možete nakon obavijesti o namirenju iz kupoprodajne cijene zahtjevati povrat robe uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave.

Kako bi Vam olakšali sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji možete ispuniti i poslati na adresu prodavatelja ili putem elektroničke pošte. Raskid ugovora možete popuniti i klikom na link gore naznačen.


 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Ime_______________________              Prezime_________________________

Adresa____________________

Ja potrošač _____________________ (ime i prezime, adresa) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeće robe__________________________________________________________

 __________________________________________________________________________,

primljene dana ______________________.

Datum:                                                                                                                              Potpis potrošača:


 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U suprotnom se možete obratiti tržišnom inspektoru Ministarstva gospodarstva.   

U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je  Općinski građanski sud u Zagrebu.  Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje, a nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti potrošača obavljaju tržni inspektori Ministarstva gospodarstva.

Ukoliko prihvaćate uvjete iz ove predugovorne obavijesti, prihvaćate i Opće uvjete navedene na ovoj stranici www.cybershop.hr, te sve ostale odredbe navedene na ovoj stranici . Ukoliko se ne slažete s bilo kojim dijelom ove predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja molim Vas da ne koristite ovu web stranicu i ne sklapate ugovor o kupoprodaji. 

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

CYBERSPACE j.d.o.o.