Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje

CYBERSPACE j.d.o.o., OIB 33245152711, MBS 04581245, Utinjska 43, 10020, Zagreb, Hrvatska, telefon 099/682-3264,  e-mail: prodaja@cybershop.hr na web stranici www.cybershop.hr poziva na stavljanje ponuda za sklapanje ugovora čiji predmet i cijena proizvoda je navedena na spomenutoj web stranici.

CYBERSPACE j.d.o.o. mora prihvatiti ponudu koju kroz sustav narudžbe izvrši potrošač kako bi ugovor bio sklopljen.

Ugovor sklopljen između CYBERSPACE j.d.o.o.  i potrošača predstavlja ugovor sklopljen na daljinu.

Ovi Opći uvjeti prodaje, predugovrna obavijest i pravila o raskidu ugovora se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove predugovorne obavijesti je informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora u kojem su opisana prava potrošača na jednostrani raskid ugovora i način ostvarivanja navedenog prava.

Korištenjem web stranice www.cybershop.hr potrošač pristaje na uvjete navedene na stranici, a ukoliko se ne slaže sa navedenim uvjetima molimo da ne koristiti našu stranicu.

CYBERSPACE j.d.o.o. zadržava pravo do izmijene sadržaja svoje web stranice.

Sadržaj stranice www.cybershop.hr  je vlasništvo CYBERSPACE j.d.o.o.od 01.08.2016.  Sadržaj je zaštićen Zakonom o autorskom i drugim srodnim pravima, te drugim nacionalnim i međunarodnim propisima na području intelektualnog vlasništva.

Nije dopušteno kopirati, stavljati u promet, objavljivati, mijenjati ili iskorištavati na bilo koji način sadržaj ove web stranice bez izričitog pisanog dopuštenja CYBERSPACE j.d.o.o. 

CYBERSPACE j.d.o.o. ima pravo odobriti ili zabraniti bilo koji oblik kopiranja, stavljanja u promet, objavljivanja, izmijene sadržaja ili iskorištavanja na bilo koji način i u bilo kojem obliku ove web stranice.

U slučaju da kupac ne preuzme paket za koji je izvršio narudžbu u roku od 5 (pet) dana  od trenutka predaje proizvoda dostavnoj službi od strane CYBERSPACE j.d.o.o., paket se vraća na našu adresu i dolazi automatski do raskida ugovora. Uplaćena sredstva se vraćaju potrošaču na račun umanjen za troškove dostave i troškove nastale sa obradom narudžbe u iznosu od 10€. Moguće je s kupcem dogovoriti okolnosti dostave na drugi način, te se navedeno mora učiniti pisanim putem.  

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem ove web stranice moguće je samo s potrošačem koji je punoljetan (18 godina), te Vas molimo da ukoliko niste punoljetni ne ispunjavate obrazac za narudžbu. Ukoliko niste punoljetni ugovor za Vas mogu sklopiti zakonski zastupnici (npr. roditelji).


Reklamacije, jamstvo, materijalni nedostatak

U slučaju reklamacije robe zbog materijalnih nedostataka/neispravnosti na robi, robu pošaljite na adresu prodavatelja ili nas kontaktirajte na telefon naveden na početku ove predugovorne obavijesti.


Izjava o jamstvu, servisni uvjeti, materijalni nedostaci

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak odnosno zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Potrošač ima pravo pozvati se na materijalni nedostatak na stvari sukladno člancima 400-422 Zakona o obveznim odnosima, te mu je prodavatelj dužan ako se utvrdi postojanje takvog nedostatka prvo pokušati popraviti nedostatak, a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć. Raskid ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod.


Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.  

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Ugovor možete raskinuti na način da ispunite obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošaljete na našu adresu ili elektroničkom poštom. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elekronički ispuniti tako da kliknete na predugovorna obavijest. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od  kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Robu vratite na adresu CYBERSPACE j.d.o.o., OIB 33245152711, MBS 04581245, Utinjska 43, 10020, Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (gubitak popratne dokumentacije uz robu, uništenje originalne ambalaže i deklaracija na proizvodu, zaprljana roba), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kako bi utvrdili prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe možete postupati sa robom i pregledati istu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovaca (npr. dopušteno je isprobati kako roba radi, ali ne i upotrebljavati/koristiti robu). U periodu u kojem ostvarujete pravo povrata robu morate pažljivo čuvati. U slučaju umanjenja vrijednosti robe zbog neodgovarajućeg rukovanja prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru od 20 do 90% kupoprodajne cijene, a preostali iznos će vratiti kupcu. Prodavatelj samostalno utvrđuje iznos umanjenja vrijednosti robe a ukoliko je roba oštećena na način da ju nije moguće vratiti u prvobitno stanje prodavatelj zadržava pravo namiriti se iz kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

CYBERSPACE j.d.o.o.